(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Hendrik Veder Group met klantonderzoek gericht verbeteren

Met klantonderzoek gericht verbeteren

Hendrik Veder Group is de toonaangevende Europese leverancier van staaldraad en kunststofvezel kabels en biedt een breed spectrum aan ondersteunende diensten en services, voor onder andere de offshore, maritieme en scheepsbouw industrieën. Hendrik Veder Group beschikt over een uitgebreid distributienetwerk en dochterondernemingen in zes Europese landen, waarmee zij haar klanten snel en gericht kan bedienen. De wens om gedegen inzicht te krijgen in de beoordeling van klanten is de reden geweest om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Met behulp van het onderzoek, zijn inmiddels de eerste stappen naar verbetering gezet. Het informeren van de mensen en het activeren van de resultaten is middels een interactieve sessie gedaan. Een diverse groep medewerkers is na de presentatie in gemengde teams gaan nadenken over hoe men invulling zou kunnen geven aan het verbeteren van specifieke thema’s welke uit het onderzoek naar voren kwamen. Door met type medewerkers te discussiëren over ideeën en oplossingen wordt in kaart gebracht welke medewerkers allemaal met het verbeterthema  te maken heeft en wordt informatie uit verschillende invalshoeken gebruikt om uiteindelijk tot een idee over de opvolging te komen.

“Het klantonderzoek heeft ons allereerst inzicht geboden in onze klanten en de thema’s die onze klanten belangrijk vonden. Middels een sessie die Integron heeft gegeven, zijn er kleine teams geformeerd, die met de thema’s aan de slag gingen. De grote uitdaging voor ons is nu om met de resultaten daadwerkelijk aan de slag te gaan.”

Het verkrijgen van inzicht is voor Hendrik Veder Group het startpunt geweest om draagvlak te creëren voor gerichte verbetertrajecten per thema. Hendrik Veder Groep is zich bewust van het belang van informeren en activeren in de gehele organisatie om zo nog meer voor de klant te kunnen betekenen. Een kijkje in eigen keuken vanuit klantperspectief verrijkt het inzicht in sterkten en zwakten en biedt gerichte stuurinformatie om gezamenlijk tot een gewenst resultaat te komen.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2024

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

Download-CX-in-NL-2024

Meer klantcases

“Maak je dromen waar, omarm je klanten en medewerkers!”

Beleving Awards 2024: van verlangen naar verandering. 20% verloop en ruim een derde van de medewerkers die op zoek wil gaan naar een andere baan. Aan de andere kant 27% van de klanten die elders klant willen zijn. Organisaties hebben te maken met grote uitdagingen om personeel én klanten te behouden. Om het anders en beter te doen, is verandering nodig. Maar dan moet je de organisatie wel meekrijgen. Hoe? Dat was precies wat centraal stond tijdens onze 14e editie van de Beleving Awards: van verlangen naar verandering. De prachtige evenementenlocatie Lommerijk in onze thuishaven Rotterdam vormde daartoe de ideale, inspirerende setting.

Waarom klanttevredenheidsonderzoek

Het meten van klanttevredenheid is van onschatbare waarde in de huidige concurrerende markt. Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) bieden organisaties inzicht in de verwachtingen en ervaringen van hun klanten. Dit is essentieel voor het verbeteren van klantloyaliteit. Integron ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van deze onderzoeken. Zo zorgen we niet alleen voor waardevolle data maar ontwikkelen ook complete strategieën om hun klantrelaties te versterken. In deze blog leggen we uit waarom een KTO een strategisch hulpmiddel is voor het verbeteren van uw dienstverlening en het creëren van tevreden en loyale klanten.

Beleving Awards 2024 uitgereikt aan meest klant- en medewerkergerichte organisaties van Nederland

Twaalf organisaties ontvingen gisteren de Beleving Award 2024. Zij presteerden het afgelopen jaar het best op het gebied van klant- en medewerkerbeleving. Op evenementenlocatie Lommerijk in Rotterdam reikte onderzoeks- en adviesbureau Integron de Awards voor de veertiende keer uit. De winnaars, waaronder BauWatch, Patiënten Federatie, LTO Noord en Hollister B.V., namen hun welverdiende prijzen enthousiast in ontvangst.