(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Hendrik Veder Group met klantonderzoek gericht verbeteren

Met klantonderzoek gericht verbeteren

Hendrik Veder Group is de toonaangevende Europese leverancier van staaldraad en kunststofvezel kabels en biedt een breed spectrum aan ondersteunende diensten en services, voor onder andere de offshore, maritieme en scheepsbouw industrieën. Hendrik Veder Group beschikt over een uitgebreid distributienetwerk en dochterondernemingen in zes Europese landen, waarmee zij haar klanten snel en gericht kan bedienen. De wens om gedegen inzicht te krijgen in de beoordeling van klanten is de reden geweest om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Met behulp van het onderzoek, zijn inmiddels de eerste stappen naar verbetering gezet. Het informeren van de mensen en het activeren van de resultaten is middels een interactieve sessie gedaan. Een diverse groep medewerkers is na de presentatie in gemengde teams gaan nadenken over hoe men invulling zou kunnen geven aan het verbeteren van specifieke thema’s welke uit het onderzoek naar voren kwamen. Door met type medewerkers te discussiëren over ideeën en oplossingen wordt in kaart gebracht welke medewerkers allemaal met het verbeterthema  te maken heeft en wordt informatie uit verschillende invalshoeken gebruikt om uiteindelijk tot een idee over de opvolging te komen.

“Het klantonderzoek heeft ons allereerst inzicht geboden in onze klanten en de thema’s die onze klanten belangrijk vonden. Middels een sessie die Integron heeft gegeven, zijn er kleine teams geformeerd, die met de thema’s aan de slag gingen. De grote uitdaging voor ons is nu om met de resultaten daadwerkelijk aan de slag te gaan.”

Het verkrijgen van inzicht is voor Hendrik Veder Group het startpunt geweest om draagvlak te creëren voor gerichte verbetertrajecten per thema. Hendrik Veder Groep is zich bewust van het belang van informeren en activeren in de gehele organisatie om zo nog meer voor de klant te kunnen betekenen. Een kijkje in eigen keuken vanuit klantperspectief verrijkt het inzicht in sterkten en zwakten en biedt gerichte stuurinformatie om gezamenlijk tot een gewenst resultaat te komen.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2023

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

CX2023

Meer klantcases

“De focus ligt in eerste instantie op onze medewerkers. Als zij happy zijn, straalt dat uit naar onze klanten”

Keus Schoonmaak wil medewerkers boeien en binden en zorgen voor een optimale beleving. Daar is voortdurend inzicht voor nodig. Daarom heeft Keus Integron ingeschakeld voor een meerjarenprogramma. Het waarom, wat dat inhoudt, waar het toe moet leiden en wat het uiteindelijk oplevert, vertellen we in deze meerdelige business case-serie. Na deel 1: waar het begon, deel 2: de stip op de horizon en de eerste resultaten, nu deel 3: verdere ontwikkelingen en de weg van feedback naar impact.