(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Countus brengt werkbeleving in kaart versus inschatting leidinggevenden

Naast het reguliere medewerkeronderzoek is een spiegelonderzoek uitgezet onder de hoofddirectie, regiodirecties en teamleiders. Het doel hiervan om onder andere bij hen bewustzijn te creëren van wat werkbeleving behelst.

Countus brengt werkbeleving in kaart versus inschatting leidinggevenden

Cindy Pit, HR-Consultant | Countus

Met circa 500 medewerkers, verspreid over 19 vestigingen, is Countus een vooraanstaand accountantskantoor in het midden en oosten van Nederland. Ooit opgericht als coöperatie door boeren en tuinders is het hedendaagse Countus een betrouwbare partner met een uitgebreide dienstverlening gericht op het MKB, familiebedrijven en de agrarische sector.

Integron en Countus

In 2008 en 2010 werkten Integron en Countus eerder samen in een onderzoek naar werkbeleving. Eind 2015 ging Countus opnieuw op zoek naar een externe partner voor een uitgebreid maatwerkonderzoek naar werkbeleving. Wederom viel de keuze op Integron. Cindy Pit, HR-Consultant van Countus:

“Integron heeft ons onder redelijke tijdsdruk kunnen helpen met het uitvoeren van een gedegen medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hierbij was het voor ons belangrijk dat bepaalde deadlines gehaald werden en er tussentijds terugkoppeling werd gegeven over deelresultaten.”

Succesvol doorpakken kent zijn basis in de onderzoeksopzet

Het onderzoek bij Countus is gestart met een onderzoeksopzet waarin de projectteams van Integron en Countus de basis legden voor het onderzoek en de mogelijkheden om na het meten door te pakken in de organisatie. Het begon bij het helder formuleren van het uiteindelijke doel van het onderzoek. Op basis van de informatiebehoefte van Countus en met behulp van de benchmark-vragenlijst van Integron is een vragenlijst op maat opgesteld.

Alvorens direct naar het plaatje van de organisatie te keren, adviseert Integron om medewerkers (en daarmee de onderzoeksresultaten) in te delen langs ‘bloedgroepen’ die in de organisatie aanwezig zijn. Bij Countus zijn zo intern de business, de ondersteuning en het management geïdentificeerd als ‘bloedgroepen’. Na het aanbrengen van dit maatwerk, is het organogram gebruikt om de medewerkers in te delen naar regio’s en business teams.

Draagvlak en commitment bij directie en partners

Naast het reguliere medewerkeronderzoek is een spiegelonderzoek uitgezet onder de hoofddirectie, regiodirecties en teamleiders. Het doel hiervan om bij hen bewustzijn te creëren van wat werkbeleving behelst, maar ook het toetsen of het inzicht in hoe medewerkers hun werk, werkomgeving en de organisatie ervaren overeenkomen met hoe eerstgenoemden dit inschatten. Het uitlijnen van de werkelijke en ingeschatte beleving kan van waarde zijn in de realisatie van visie, missie en doelen.

De resultaten zijn bekend: informeren & activeren

De resultaten, conclusies en aanbevelingen die het onderzoek hebben opgeleverd zijn door Dennis Went, Performance Consultant van Integron, besproken met de hoofddirectie en regiodirecteuren van Countus. Hierna is vanuit de kernverwachtingen (dat wat er voor de medewerker het meest toe doet) een verbeterroute uitgestippeld waarin strategische aandachtspunten zijn benoemd. Middels de inzichten die de ‘bloedgroep-segmentatie’ bracht, lukt het Countus om tactische accenten aan te brengen in de verbeterroute. Om tot verbetering van de werkbeleving te komen is Countus er veel aan gelegen om de strategische en tactische prioriteiten aan operationele acties te koppelen. Dat betekent dat de teams en hun teamleiders vanuit de resultaten concreet doelen en acties benoemen en aan de slag gaan.

De HRM-afdeling, ondersteund door Integron, is binnen Countus de partner van de regiodirecteuren en teamleiders om deze verbeterslag te maken. Dennis Went, Performance Consultant Integron“In afstemming met Cindy Pit is een training vormgegeven die haar en haar collega’s helpen om het aanwezige potentieel van Countus nog beter te benutten. Met behulp van de geboden segmentatie, werkvormen en tooling maken de HR-consultants een ronde langs de regio’s en business teams waarin zij als volwaardig MTO-gesprekspartner inzetten om het beste uit de medewerkers en teams te halen.”

Integron en Countus kijken terug op een succesvol verlopen samenwerking waarbij is afgesproken om ook in 2018 gezamenlijk het onderzoek naar werkbeleving uit te voeren, Cindy Pit:

“Wij zijn erg tevreden over de wijze waarop Integron de resultaten aan het management van de organisatie heeft gepresenteerd alsmede over de geboden ondersteuning in de uitrol van de verbeterroute in de gehele organisatie.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2024

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

Employee-Experience-2024-Integron-thumb

Meer klantcases

Klantbeleving als sleutel voor klantbehoud binnen de industrie in 2024

De industrie staat voor een uitdagend klimaat waarin verdere groei niet vanzelfsprekend is. Het behoud van klanten is cruciaal, waarbij klantbeleving de sleutel vormt. Met een gemiddelde Net Promoter Score (NPS) van +34 zien we een bescheiden stijging vergeleken met het voorgaande jaar. Dit duidt op stabiele klantenbinding binnen de sector.

“Internationaal klantonderzoek biedt bruikbare inzichten op weg naar topperformerschap”

BekaertDeslee is wereld- en marktleider B2B op het gebied van matrasstoffen en matrastextiel. Vanuit het hoofdkantoor in het Belgische Waregem en via haar acht business units en 24 vestigingen, onder meer in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, bedient ze zo’n 1.500 klanten wereldwijd. Klanttevredenheid en klantbeleving staan hoog in het vaandel bij het bedrijf. Bekaert Deslee heeft in samenwerking met en door Integron een internationaal klantonderzoek laten uitvoeren in veertig verschillende landen. “Dat onderzoek heeft ons veel bruikbare inzichten gebracht. De meeste daarvan waren ons al bekend, maar het is goed om ze bevestigd te zien, zodat we kunnen gaan werken aan opvolging en verbetering waar nodig”, aldus Hans Dewaele, Chief Commercial Officer (CCO) bij BekaertDeslee.