(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Multidimensionaal inzicht helpt Trombosediensten vooruit

Multidimensionaal inzicht helpt Trombosediensten vooruit

De Cliëntenraad Trombosediensten (CTD) heeft als kerndoel om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten. In een cliëntenraad krijgen patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) was als bemiddelende partij betrokken bij de samenwerking tussen de CTD en Integron.

Omdat de CTD blijvend bezig wil zijn met het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening en actief is in een omgeving waarin veel verandert (het ontstaan van meerdere trombosediensten en fusies van zorginstellingen), is cliëntonderzoek de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds belangrijkere pijler onder het gevoerde beleid. Voor de CTD was dit reden om op zoek te gaan naar meer dan een onderzoeksbureau, een samenwerkingspartner die de organisatie in staat stelt om blijvend optimaal te kunnen inspelen op de uitdagingen die op de dienst afkomen.

Wij vinden dat Integron met hoge kwaliteit en op een betrouwbare en plezierige manier onze wensen heeft vertaald naar ons klanttevredenheidsonderzoek.

Nieuwe onderzoekstrategie met behulp van evaluatie onderzoekshistorie

Een kick off-sessie waarbij alle betrokken van de CTD en Integron aanwezig waren en waarin de  onderzoek historie is geëvalueerd leverde een nieuwe onderzoeksstrategie op, een flexibele totaaloplossing waarmee alle benodigde inzichten kunnen worden opgehaald. Waar in de onderzoeken voorheen alleen cliënten naar hun tevredenheid werden bevraagd, is besloten om daar met ingang van dit onderzoek medewerkers van de trombosediensten en ketenpartners (zorginstellingen) aan toe te voegen en dus in plaats van eendimensionale, multidimensionale inzichten te gaan genereren Het grote animo voor deelname aan het onderzoek bood de mogelijkheid om een benchmark op stellen waarmee de trombosediensten hun onderzoeksresultaten onderling kunnen vergelijken.

Tijdens de jaarvergadering in 2016 van de FNT heeft Integron de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hierbij waren alle trombosediensten aanwezig. Integron ondersteunt de CTD in de opvolging van het onderzoek.

Terugkijkend was het resultaat een uitstekend breed uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek bij de betrokken Trombosediensten, waardoor naar cliënten, medewerkers Trombosediensten en de ketenpartners zeker meerwaarde kan worden bereikt.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2023

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

CX2023

Meer klantcases

“De focus ligt in eerste instantie op onze medewerkers. Als zij happy zijn, straalt dat uit naar onze klanten”

Keus Schoonmaak wil medewerkers boeien en binden en zorgen voor een optimale beleving. Daar is voortdurend inzicht voor nodig. Daarom heeft Keus Integron ingeschakeld voor een meerjarenprogramma. Het waarom, wat dat inhoudt, waar het toe moet leiden en wat het uiteindelijk oplevert, vertellen we in deze meerdelige business case-serie. Na deel 1: waar het begon, deel 2: de stip op de horizon en de eerste resultaten, nu deel 3: verdere ontwikkelingen en de weg van feedback naar impact.