(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

Multidimensionaal inzicht helpt Trombosediensten vooruit

De Cliëntenraad Trombosediensten (CTD) heeft als kerndoel om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van de trombosedienst. Met name wordt er gelet op de kwaliteitsaspecten, zoals die worden beleefd door de cliënten. In een cliëntenraad krijgen patiënten de kans om mee te praten en te beslissen over zaken die hen aangaan. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) was als bemiddelende partij betrokken bij de samenwerking tussen de CTD en Integron.

Omdat de CTD blijvend bezig wil zijn met het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening en actief is in een omgeving waarin veel verandert (het ontstaan van meerdere trombosediensten en fusies van zorginstellingen), is cliëntonderzoek de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds belangrijkere pijler onder het gevoerde beleid. Voor de CTD was dit reden om op zoek te gaan naar meer dan een onderzoeksbureau, een samenwerkingspartner die de organisatie in staat stelt om blijvend optimaal te kunnen inspelen op de uitdagingen die op de dienst afkomen.

Wij vinden dat Integron met hoge kwaliteit en op een betrouwbare en plezierige manier onze wensen heeft vertaald naar ons klanttevredenheidsonderzoek.

Nieuwe onderzoekstrategie met behulp van evaluatie onderzoekshistorie

Een kick off-sessie waarbij alle betrokken van de CTD en Integron aanwezig waren en waarin de  onderzoek historie is geëvalueerd leverde een nieuwe onderzoeksstrategie op, een flexibele totaaloplossing waarmee alle benodigde inzichten kunnen worden opgehaald. Waar in de onderzoeken voorheen alleen cliënten naar hun tevredenheid werden bevraagd, is besloten om daar met ingang van dit onderzoek medewerkers van de trombosediensten en ketenpartners (zorginstellingen) aan toe te voegen en dus in plaats van eendimensionale, multidimensionale inzichten te gaan genereren Het grote animo voor deelname aan het onderzoek bood de mogelijkheid om een benchmark op stellen waarmee de trombosediensten hun onderzoeksresultaten onderling kunnen vergelijken.

Tijdens de jaarvergadering in 2016 van de FNT heeft Integron de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hierbij waren alle trombosediensten aanwezig. Integron ondersteunt de CTD in de opvolging van het onderzoek.

Terugkijkend was het resultaat een uitstekend breed uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek bij de betrokken Trombosediensten, waardoor naar cliënten, medewerkers Trombosediensten en de ketenpartners zeker meerwaarde kan worden bereikt.

Download het complete rapport:

Customer Experience in Nederland 2024

De grootste NPS-Benchmark van Nederland binnen B2B

Download-CX-in-NL-2024

Meer klantcases

“Maak je dromen waar, omarm je klanten en medewerkers!”

Beleving Awards 2024: van verlangen naar verandering. 20% verloop en ruim een derde van de medewerkers die op zoek wil gaan naar een andere baan. Aan de andere kant 27% van de klanten die elders klant willen zijn. Organisaties hebben te maken met grote uitdagingen om personeel én klanten te behouden. Om het anders en beter te doen, is verandering nodig. Maar dan moet je de organisatie wel meekrijgen. Hoe? Dat was precies wat centraal stond tijdens onze 14e editie van de Beleving Awards: van verlangen naar verandering. De prachtige evenementenlocatie Lommerijk in onze thuishaven Rotterdam vormde daartoe de ideale, inspirerende setting.

Waarom klanttevredenheidsonderzoek

Het meten van klanttevredenheid is van onschatbare waarde in de huidige concurrerende markt. Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) bieden organisaties inzicht in de verwachtingen en ervaringen van hun klanten. Dit is essentieel voor het verbeteren van klantloyaliteit. Integron ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van deze onderzoeken. Zo zorgen we niet alleen voor waardevolle data maar ontwikkelen ook complete strategieën om hun klantrelaties te versterken. In deze blog leggen we uit waarom een KTO een strategisch hulpmiddel is voor het verbeteren van uw dienstverlening en het creëren van tevreden en loyale klanten.

Beleving Awards 2024 uitgereikt aan meest klant- en medewerkergerichte organisaties van Nederland

Twaalf organisaties ontvingen gisteren de Beleving Award 2024. Zij presteerden het afgelopen jaar het best op het gebied van klant- en medewerkerbeleving. Op evenementenlocatie Lommerijk in Rotterdam reikte onderzoeks- en adviesbureau Integron de Awards voor de veertiende keer uit. De winnaars, waaronder BauWatch, Patiënten Federatie, LTO Noord en Hollister B.V., namen hun welverdiende prijzen enthousiast in ontvangst.