(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; (a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; })(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, {'GTM-N4FCR9':true});
Integron.nl
Integron.nl

AEB Amsterdam werkt aan klantbeleving

Een betere klantbeleving bereik je niet door het uitvoeren van onderzoek, het gaat om de manier hoe je als organisatie met de resultaten omgaat.

AEB Amsterdam werkt aan klantbeleving

Johan Kerpershoek, Marketing Adviseur | AEB Amsterdam

AEB Amsterdam is het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf in de regio Amsterdam. Daarmee draagt AEB bij aan de reductie van CO2 uitstoot, productie van duurzame energie en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

Sinds 1 januari 2014 is AEB Amsterdam een zelfstandige NV waarvan de aandelen voor 100% in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. De milieu-ambities van de gemeente Amsterdam zijn dan ook leidend voor AEB Amsterdam. AEB Amsterdam levert hierin een belangrijke bijdrage door de levering van duurzame elektriciteit en (stads)warmte. Daarnaast wordt via de afvalpunten zoveel mogelijk grofvuil ingezameld voor hergebruik en recycling.

Sinds de verzelfstandiging werkt AEB Amsterdam aan een nieuwe strategie. Een belangrijke pijler hierin is de samenwerking met de partners van AEB Amsterdam. Om inzicht te krijgen in de huidige tevredenheid en verwachtingen van partners heeft AEB Amsterdam in samenwerking met Integron het partnertevredenheidsonderzoek opgezet, om met behulp van de inzichten de organisatieprestaties en samenwerking met de partners te verbeteren en de toegevoegde waarde voor partners te vergroten. Naast het onderzoek onder de partners hebben de medewerkers van AEB Amsterdam aan het spiegelonderzoek meegedaan.

Een betere klantbeleving bereik je niet door het uitvoeren van onderzoek, het gaat om de manier hoe je als organisatie met de resultaten omgaat. De cruciale vraag is: wat doe je als organisatie met de resultaten en hoe ga je het onderzoek opvolgen? AEB Amsterdam heeft daarom in samenwerking met Integron de resultaten met de afzonderlijke afdelingen gedeeld en middels discussie is er input gegeven op de verbeterthema’s en is er in samenspraak met de medewerkers bepaald waar AEB zich voor in gaat zetten het komende jaar.

De afdelingssessies hebben ervoor gezorgd dat de medewerkers zich bewust zijn van welke bijdrage zij leveren aan het totaalresultaat en hoe cruciaal samenwerking met elkaar is om de klant optimaal te bedienen. De sessies hebben de pijnpunten naar boven gehaald en leiden uiteindelijk tot gerichte plannen per afdeling en tussen de afdelingen. Johan Kerpershoek, Marketing Adviseur:

‘Het partneronderzoek heeft ons in eerste instantie bewust gemaakt hoe de partners tegen ons aan kijken, maar ook hoe wij als AEB Amsterdam denken dat de partner ons beoordeelt en hoe wij elkaar beoordelen. Integron heeft ons vervolgens geholpen door de resultaten te delen in de afdelingssessies en oorzaken en oplossingen per afdeling aan het oppervlak gebracht. De afzonderlijke afdelingen hebben op die manier ook actief bijgedragen aan de richting die AEB komend jaar gaat inzetten met betrekking tot het verbeteren van de partner tevredenheid’.

Gratis rapport:

Rapport: Employee Experience in Nederland 2023

Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Download nu het gratis rapport.

EX2023-thumbnail

Meer klantcases

“De focus ligt in eerste instantie op onze medewerkers. Als zij happy zijn, straalt dat uit naar onze klanten”

Keus Schoonmaak wil medewerkers boeien en binden en zorgen voor een optimale beleving. Daar is voortdurend inzicht voor nodig. Daarom heeft Keus Integron ingeschakeld voor een meerjarenprogramma. Het waarom, wat dat inhoudt, waar het toe moet leiden en wat het uiteindelijk oplevert, vertellen we in deze meerdelige business case-serie. Na deel 1: waar het begon, deel 2: de stip op de horizon en de eerste resultaten, nu deel 3: verdere ontwikkelingen en de weg van feedback naar impact.