Privacy en cookie statement2018-10-02T09:53:03+00:00

Privacy en cookie statement Integron B.V.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (websites)

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op onze websites verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw functietitel
 • Uw geslacht
 • Uw afdeling
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
 • Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

De websites waarop wij gegevens verwerken zijn: www.integron.nl, www.groo.nl, www.belevingawards.nl, www.facilitybeleving.nl, www.dagvandegastbeleving.nl.

Waarom Integron BV gegevens nodig heeft

Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht.

Contact opnemen na contactaanvraag

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Nieuwsbrief

Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief tenzij anders vermeld bij het invulformulier. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites, voor beveiliging van onze websites en voor een correcte werking van onze websites en bijbehorende plug-ins of webapplicaties. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de websites zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Wij kunnen deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics. Zie paragraaf ‘Persoonsgegevens delen met derden’.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (respondenten)

Dit onderdeel van de privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die namens een opdrachtgever (ofwel werkgever of als klant van de opdrachtgevende organisatie) door ons worden benaderd. 

Verwerking persoonsgegevens

Als respondent werkt u mee aan onderzoeken. Wij organiseren deze onderzoeken voor bedrijven en organisaties die inzicht willen verkrijgen in uw beleving en ervaringen met het doel de relatie te verbeteren. We doen dat middels online vragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten, telefonische interviews of één-op-één-interviews. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw (zakelijke) telefoonnummer
 • Uw (zakelijke) e-mailadres
 • Uw adresgegevens
 • Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
 • Uw functietitel
 • Uw afdeling
 • Uw dienstjaren
 • Grootte van uw bedrijf
 • Uw zakelijke contactpersoon (van de opdrachtgever)
 • Antwoorden op vragen uit de onderzoeken waar u aan deelneemt

Uw gegevens worden niet aan uw persoonlijke resultaten gekoppeld. U neemt daarom anoniem deel aan onze onderzoeken, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft om uw resultaten terug te koppelen op naam. Enkel in dat geval worden uw gegevens aan uw persoonlijke resultaten gekoppeld.

Verwerkingsdoeleinde persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen benaderen voor deelname aan onderzoeken
 • Voor het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. 

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving. 

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven omschreven doeleinden worden verwerkt.

Cookies, social media, plug-in scripts & webfonts

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een correcte werking van onze websites. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Tracking cookies

Naast functionele cookies kunnen wij gebruik maken van tracking cookies. Deze analyseren het surfgedrag en onderzoeken advertentie voorkeuren. Hiervoor gebruiken wij externe software zoals een Facebook pixel. Voordat wij gebruik maken van deze tracking cookies vragen wij eerst expliciet toestemming tijdens uw bezoek aan onze websites. Deze vertoning vindt u in de zogeheten cookie notice bar, onderin de pagina. U bent niet verplicht deze cookies te accepteren om onze websites te bezoeken. Bovendien kunnen deze cookies op ieder moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Hierna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan uw Facebook- of Googleaccount kunt u via die betreffende organisaties verwijderen.

Cookies verwijderen

Om de cookies te verwijderen uit uw browser hebben we van vier populaire browsers hieronder de links geplaatst hoe u dit kunt doen:

Gebruik sociale media koppelingen

Op onze websites kunnen plug-ins van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter staan. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Als u onze websites bezoekt, kan via deze sociale media plug-ins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van de sociale media. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze websites hebt bezocht. Op die manier kan Facebook bijvoorbeeld uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven. Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze websites koppelen aan uw sociale media-accounts, dan dient u uit te loggen bij de sociale media kanalen alvorens u onze websites bezoekt.

Gebruik overige plug-in scripts en webfonts

Op onze websites wordt voor een juiste werking en weergave gebruik gemaakt van JavaScript code. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals Google Webfonts. Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoelang Integron BV gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen. Om de cookies te verwijderen uit uw browser hebben we van vier populaire browsers hieronder de links geplaatst hoe u dit kunt doen:

Specifiek voor deelnemers (respondenten) aan een onderzoek:

Wanneer een onderzoek in opdracht van een opdrachtgever is uitgevoerd zullen wij op schriftelijk verzoek de verzamelde persoonsgegevens retourneren aan de opdrachtgever en de gemaakt kopieën vernietigen tenzij de opdrachtgever de geleverde dienstverlening en/of (persoons)gegevens betwist. Kopieën die onderdeel zijn van de back-up routine worden zo snel mogelijk door ons verwijderd. 2 maanden nadat de opgedragen taken zijn uitgevoerd zullen wij een signaal geven aan de opdrachtgever, dat de gegevens worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever wenst dat de gegevens dienen te worden bewaard.

Indien u expliciet toestemming geeft voor terugkoppeling van uw antwoorden op de vragenlijst op naam geldt een bewaartermijn van 24 maanden. Na 22 maanden zal Verwerker een signaal geven aan Opdrachtgever, dat de gegevens over 2 maanden worden vernietigd, tenzij Opdrachtgever wenst dat de gegevens dienen te worden bewaard.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met derde partijen. Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe u hier toestemming voor geeft.

Rechten van de betrokkene

Welke rechten heeft u?

 1. Recht van inzage
  U heeft het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie
  U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen.
 3. Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 5. Recht op informatie (kennisgevingsplicht)
  Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking heeft doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons heeft gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
 7. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 8. Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, neem dan contact met ons op via privacy@integron.nl. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie:

Integron BV:
Postadres: Postbus 61300
Vestigingsadres: K.P. van de Mandelelaan 90
KvK: 24242756
Telefoon: 0104115966
E-mailadres: privacy@Integron.nl

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?

Heeft u vragen of een klacht  over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@Integron.nl.

We doen er alles aan u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht. In dat geval is het mogelijk uw vraag of klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Wijziging en versie

Wij behouden het recht om deze privacy statement te wijzigen. Lees daarom regelmatig deze statement door.